Rehabilitering – ditt ansvar som arbetsgivare

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla de åtgärder som kan hjälpa en sjukskriven person tillbaka i arbete. Det kan vara medicinsk, social eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Som arbetsgivare ansvarar man för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som syftar till att en sjukskriven ska få tillbaka arbetsförmågan och kunna återgå i arbete.

Det finns ingen arbetsrättslig reglering som direkt tar sikte på arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Bestämmelserna finns istället i olika regelverk; i socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen samt indirekt genom lagen om anställningsskydd och rättspraxis. Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att en anställd drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Man ska också arbeta med arbetsanpassning och rehabilitering på ett systematiskt sätt. Hur detta arbete ska organiseras regleras i de särskilda föreskrifterna om rehabilitering och arbetsanpassning.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar gäller oavsett om den sjukdom eller skada som arbetstagaren har drabbats av har skett på fritiden eller under arbetstid.

Arbetsgivaren ska ta fram en rehabiliteringsplan

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetslivsinriktad rehabilitering snabbt kommer igång och att överenskomna åtgärder genomförs och följs upp. För att en rehabilitering ska komma igång tidigt i en sjukskrivning ska arbetsgivaren senast dag 30 ha tagit fram en plan för återgång i arbete. Detta under förutsättning att den anställde förväntas vara sjuk 60 dagar eller längre.

En anställd kan behöva rehabilitering i förebyggande syfte, det vill säga innan en eventuell sjukskrivning. Du som arbetsgivare måste ha rutiner för att fånga upp detta. Det är också viktigt att du dokumenterar allt rehabiliteringsarbete. Om en anställd skulle sägas upp på grund av personliga skäl – och det blir en tvist om uppsägningen – måste arbetsgivaren kunna visa att han har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar.

Här hittar du en mall för att ta fram en rehabiliteringsplan

Rehabiliteringsåtgärder

Vilka åtgärder som kan bli aktuella beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Faktorer som arbetsplatsens storlek, resurser, geografisk spridning och arbetstagarens förutsättningar påverkar valet av åtgärder. Följande är exempel på rehabiliteringsåtgärder:

  • Anpassning av arbetsuppgifter, arbetsmetoder, arbetstider och lokaler
  • Inköp av särskilda arbetsredskap och/eller tekniska hjälpmedel
  • Arbetsträning
  • Arbetsprövning
  • Behandlingar
  • Stödsamtal
  • Utbildning
  • Omskolning

Arbetstagarens medverkan

Den anställde måste efter bästa förmåga delta i sin egen rehabilitering. Hen måste vidare lämna de upplysningar som är nödvändiga för att arbetsgivaren ska kunna genomföra en rehabiliteringsutredning och kartlägga behovet av åtgärder.

Om den anställde inte deltar i planerade åtgärder kan arbetsgivaren anses ha uppfyllt sina skyldigheter och Försäkringskassan kan ta över rehabiliteringsansvaret.

Försäkringskassans ansvar

Försäkringskassan är den myndighet som beslutar om ersättningar i samband med sjukfrånvaro, till exempel sjukpenning och rehabiliteringspenning. Försäkringskassan har även en central samordningsroll när det gäller all rehabilitering.

Lönefabriken hjälper dig och ditt företag med allt som har med löner att göra

Behöver du en stabil och pålitlig HR- och lönepartner med personlig service och lång erfarenhet inom branschen? Då är det till oss på Lönefabriken du ska vända dig.

Vi hjälper dig som kund att fokusera på det du är bra på – din verksamhet. Som kund till Lönefabriken får du mer tid att ägna åt att utveckla ditt företag och dina affärer.